SPOTREBA A ODPOČTY

Meradlo množstva pitnej vody dodanej z verejného vodovodu (ďalej len  „vodomer“) – je meracie zariadenie umiestnené na vodovodnej prípojke, ktorým sa meria množstvo vody dodanej verejným vodovodom. Vlastníkom vodomeru je dodávateľ, ktorý zabezpečuje jeho osadenie na základe objednávky a na náklady odberateľa. Vodomer je príslušenstvom verejného vodovodu.

Meradlo množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie (ďalej len „meradlo“) – je meracie zariadenie na kanalizačnej prípojke, ktorým sa meria množstvo vody odvedenej do verejnej kanalizácie. Vlastníkom meradla je odberateľ, ktorý je povinný zabezpečiť jeho opravy údržbu a výmenu na vlastné náklady.

 • Vodomer a aj meradlo sa umiestňujú v súlade s technickými podmienkami.
 • Manipulácia s vodomerom musí byť vykonávaná odborne, a to prevádzkovateľom alebo ním určenou a odborne spôsobilou osobou.
 • Odpočty stavov meradiel vykonávame v pravidelnom intervale, minimálne raz ročne. V prípade zmien alebo mimoriadnych odpočtov vás budeme informovať.
 • Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť pri odpočte meradiel, v schránke vám bude zanechaný odpočtový lístok, kde sú uvedené všetky informácie ako nahlásiť stav na meradle.

Za ochranu meradla vo vodomernej šachte je zodpovedný zákazník.

 • Zákazník má povinnosť chrániť meradlo pred mechanickým i tepelným poškodením.
 • K meradlu by mal byť zaistený bezpečný prístup.
 • Zákazník prakticky nevykonáva žiadnu údržbu meradla. Dbá však, aby nedošlo k poškodeniu plomby, ktorá je ukazovateľom úradného overenia a montážnej plomby.
 • Meradlo zabezpečte tepelnou izoláciou obzvlášť počas silných mrazov.
 • Poklop vodomernej šachty prekryte tepelnou izoláciou (napríklad polystyrénom a podobne).
 • Šachtu dôkladne uzatvorte.
 • Ako tepelnú izoláciu zásadne nepoužívajte materiály, ktoré vlhnú.

Ak je meradlo umiestnené mimo vodomernej šachty, riaďte sa  rovnakým postupom.

Aj extrémne vysoké teploty môžu spôsobiť poškodenie meradla. V našich klimatických podmienkach asi nedosiahneme teploty nad 40 C°, ktoré by poškodili vodomer, no horúca voda môže poškodiť niektoré časti meradla:

 • pokazený spätný ventil alebo klapka (v tejto súvislosti je nutné udržiavať prevádzkyschopné vnútorné rozvody vodovodu),
 • obliatie meradla horúcou vodu alebo rozmrazovanie meradla otvoreným ohňom.

Po takejto manipulácii meradlo už nebude fungovať a bude nutná výmena.

 • V prípade, že sa preukáže poškodenie meradla neodbornou manipuláciou, náklady spojené s výmenou meradla hradí odberateľ, a to aj v takom prípade, že si odberateľ sám vyžiada metrologické overenie pri podozrení nesprávneho merania.

Správne meranie meradla je podmienené aj správne zvolenou vodomernou zostavou, ktorá je v správe a vlastníctve odberateľa.

Starostlivosť o ňu, prosím, nezanedbávajte a pár dní v roku jej venujte pozornosť.

 • Pravidelné pretáčanie uzatváracích ventilov a kontrola ich funkčnosti.
 • Kontrola spätných klapiek, ktoré bránia odtoku vody z vnútorných rozvodov vodovodu.

V prípade potreby nás kontaktujte a my vám radi pomôžeme a poskytneme naše odborné vedomosti.

Povinnosti AVS:

 • Zabezpečiť montáž, výmenu a metrologické overovanie meradla
 • Zabezpečiť odpočty meradiel pre zisťovanie spotreby vody
 • Zabezpečiť skúšky meradla na vyžiadanie zákazníka

Povinnosti odberateľa:

 • Hlásiť poškodenie na meradle
 • Vhodnou starostlivosťou meradlo ochrániť pred jeho poškodením

Ak vznikne podozrenie, že meradlo nemeria správne, odberateľ  požiada prevádzkovateľa o preskúšanie vodomeru na tlačive žiadosť/reklamácia. Spoločnosť AVS ako prevádzkovateľ nechá vodomer preskúšať v Slovenskom metrologickom ústave najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.

 • Vodomer, ktorý meria nesprávne, alebo sa jeho údaje odchyľujú od skutočnosti viac, ako je prípustná platná technická norma, uhradí strana, ktorej bola odchýlka k prospechu. Náklady na preskúšanie a výmenu vodomeru v takomto prípade hradí prevádzkovateľ verejného vodovodu.
 • Ak vodomer meria správne a neodchyľuje sa od skutočnej hodnoty viac, ako je prípustná platná technická norma, náklady na preskúšanie hradí žiadateľ (odberateľ).

Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa vody povinnosti zaplatiť v lehote splatnosti vyúčtovaciu faktúru za dodanú pitnú vodu podľa fakturovaného vodomeru.