SERVIS VODÁRENSKÝCH ZARIADENÍ

 • Pre vyhotovenie zákresu vodovodných a kanalizačných sietí vo vašom záujmovom území, prosím, vyplňte žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí.
 • K žiadosti sa prikladá situačná mapa, do ktorej sa siete zakresľujú.
 • Zákres sietí AVS vyhotoví do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti.
 • Zákres vodovodných a kanalizačných sieti slúži ako podklad k vytýčeniu vedenia sietí a prikladá sa aj k projektovej dokumentácii.
 • Zákres je spoplatnený úkon v zmysle platného cenníka AVS.
 • V prípade potreby vytýčenia sietí v teréne trasy a hĺbky verejného vodovodu a kanalizácie spolu s miestom možného pripojenia, prosím, vyplňte objednávku na práce.
 • K objednávke sa prikladá mapový podklad s informatívnym zákresom inžinierskych sietí.
 • Vytýčenie trás sa realizujú v teréne do 7 pracovných dní od dňa prijatia objednávky.
 • Vytýčenie trás je spoplatnený úkon v zmysle platného cenníka AVS.
 • K vyjadreniu projektovej dokumentácie, prosím, vyplňte tlačivo žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.
 • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii sa podáva osobne v kontaktnom centre AVS alebo poštovou službou.
 • Zoznam príloh, ktoré je potrebné doložiť, nájdete na zadnej strane tlačiva žiadosti.
 • Vyjadrenie k projektovej dokumentácii je štandardne vyhotovené do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.
 • Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii je v zmysle platného cenníka AVS.

Po doručení žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii spolu s úplnou technickou dokumentáciou sa spoločnosť AVS vyjadruje:

 • štandardne do 30 dní odo dňa prijatia dokumentácie za bežný poplatok v zmysle platného cenníka AVS,
 • urýchlene do 7 alebo 3 dní odo dňa prijatia dokumentácie za zvýšený poplatok v zmysle platného cenníka AVS.

Spracovanie a vyjadrenie k projektovej dokumentácie oznamujeme telefonicky. Na základe individuálneho dohovoru bude vyjadrenie odovzdané:

 • prostredníctvom poštovej služby – v tomto prípade bude vyjadrenie odoslané až po pripísaní sumy za vypracované vyjadrenie na bankový účet spoločnosti AVS,
 • osobne vo vopred dohodnutom termíne – v tomto prípade sa suma za vyjadrenie uhrádza v hotovosti priamo pri preberaní vyjadrenia k projektovej dokumentácii.

Po splnení podmienok z vyjadrenia k projektovej dokumentácii je žiadateľ povinný:

 • písomne požiadať o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu,
 • dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd.

Žiadateľ berie na vedomie trestnoprávny následok v prípade zistenia neoprávneného napojenia sa na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a neoprávneného vypúšťania vôd do verejnej kanalizácie.

Vlastníkom prípojky je osoba, ktorá zriadi prípojku na svoje náklady, spôsobom určeným prevádzkovateľom.  

 • V prípade, že ste sa rozhodli, aby prípojku realizovala AVS, prosím, vyplňte objednávku na práce.
 • K objednávke sa prikladá vyjadrenie k projektovej dokumentácii nie staršie ako 2 roky.
 • K objednávke sa prikladá kópia katastrálnej mapy a list vlastníctva, prípadne iný doklad preukazujúci majetkovú podstatu.
 • V prípade spoločnosti priložte výpis z obchodného registra.

Po zriadení prípojky je žiadateľ povinný:

Po splnení technických podmienok vám do 5 pracovných dní zašleme Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

 • Zmluvu zasielame doporučene Slovenskou poštou, a.s., alebo ju môžete podpísať osobne v našom zákazníckom centre po individuálnom dohovore.
 • Po podpísaní zmlúv si s vami do 7 pracovných dní dohodneme termín montáže meradla.

Vieme vám pomôcť s rekonštrukciou, opravou vodovodných a kanalizačných prípojok a domových rozvodov:

 • Vodovodná prípojka
 • Vodomerná zostava
 • Vnútorný rozvod vody – potrubie za vodomerom
 • Kanalizačná prípojka
 • Vnútorný rozvod kanalizácie – kanalizačné potrubie umiestnené v zemi

Radi vám poskytneme všetky naše informácia o prevencii a samodiagnostike možného poškodenia vodovodného a kanalizačného rozvodu. V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte objednávku na práce.

Cenová ponuka je vystavovaná na základe individuálneho dohovoru alebo obhliadky havarijného stavu v čo najkratšom možnom čase v závislosti od miery poškodenia.

Zabezpečujeme opravu meradiel, overovanie meradiel a distribúciu meradiel.

 • Výmena meradla na požiadavku odberateľa (napríklad pri tečúcej vode, pri zmrznutom alebo inak poškodenom meradle, pri meradle určenom na úradné preskúšanie).
 • Odobratie meradla v rámci ukončenia odberu pitnej vody, rekonštrukcia verejnej časti vodovodnej prípojky a podobne.
 • Úprava vodomerných zostáv.

Radi vám poskytneme všetky naše informácie o prevencii pred možnosťou poškodenia meradla. V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte objednávku na práce.

Ponúkame:

 • jednorazový alebo dlhodobý vývoz fekálií a iných tekutých odpadov,
 • čerpanie nazhromaždených odpadových vôd fekálnym vozom určeným na prepravu koncentrovaných odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd.

Čerpanie žúmp a septikov v Bratislavskom kraji si môžete objednať vyplnením objednávky na práce.