Prosím, venujte pár minút nasledovným riadkom. Vykonajte prevenciu a predíďte tak prípadným nepríjemnostiam.

Vodovodnou prípojkou  sa rozumie úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu, okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navŕtavacím pásom s uzáverom. Toto pripojenie  je súčasťou verejného vodovodu.

V zmysle legislatívy za kvalitu a technický stav prípojky v plnej miere zodpovedá vlastník vodovodnej prípojky. Vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť jej údržbu a opravy na vlastné náklady.

Odporúčania ku kontrole vodovodnej prípojky (nielen) po zime.

Nakoľko sme v ostatnom období zaznamenali zvýšený výskyt porúch na vodovodných prípojkách a vo vodomerných šachtách, spracovali sme pre Vás odporúčania ku kontrole vodovodnej  prípojky.

Možné príčiny vzniku poruchy na vodovodnej prípojke.

Najčastejšou príčinou vzniku porúch na vodovodných prípojkách sú zmeny vonkajších teplôt, ktoré vplývajú na rozťažnosť pôdy. Z toho dôvodu tieto poruchy vznikajú najčastejšie v zimnom období a na jar. Pohyby pôdy a vplyv spodnej vody majú za následok zvýšenú možnosť vzniku porúch. Množstvo porúch sa taktiež vyskytuje aj na sezónne využívaných častiach vodovodných prípojok.

Čo všetko je potrebné skontrolovať?

  • prípadný únik vody z vodovodnej prípojky
  • funkčnosť zariadení nachádzajúcich sa na vodomernej zostave (ventily a predĺženia)
  • funkčnosť armatúr
  • vnútorné rozvody
  • poistný  ventil na kotly
  • redukčné ventily

Ako jednoducho vykonať kontrolu možného úniku?

Jednoduchú kontrolu možného úniku pitnej vody za vodomerom si môže každý odberateľ vykonať sám. Postačuje, aby boli v domácnosti zatvorené všetky prívody vody (nepoužívala sa pračka, umývačka riadu a pod.). Následne je potrebné skontrolovať vodomer, najmä pohyb na meracích kolieskach. V prípade, ak na vodomere aj napriek  uzatvoreniu všetkých prívodov vody spozorujete pohyb na meracích kolieskach a zaznamenáte zvýšený  odber, je potrebné  lokalizovať miesto poruchy a pátrať po jej príčine.

Za účelom konštatovania úniku vody mimo systém verejnej kanalizácie (v prípade poruchy na vonkajšej časti vodovodnej prípojky) je tiež nutné privolať aj  prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

Dôsledkami týchto nežiadúcich javov sú najmä neprimerane a neočakávane vysoké vyúčtovacie faktúry ale  aj  škody na majetku (podmočené pozemky, obvodové múry atď.)

Musím za „uniknutú“ vodu zaplatiť?

Podľa zákona je dodávka vody splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky odberateľa.

Z hľadiska fakturácie pre dodávateľa teda nie je  rozhodujúce, či bola dodaná voda odberateľom v domácnosti  spotrebovaná alebo unikla v dôsledku poruchy na vodovodnej prípojke.

Právo na vodné (platbu za odber vody) vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom, to znamená, že dodávateľ je oprávnený  odberateľovi vyfakturovať celkové množstvo namerané na vodomere bez ohľadu na dôvody jeho odberu.

Skorým zistením úniku vody si môžete ušetriť nielen zbytočné starosti, ale aj značné finančné prostriedky.

V AVS Vám radi poskytneme naše odborné vedomosti a na doplňujúce otázky Vám zodpovieme.

Neváhajte nás preto kontaktovať