INFORMÁCIE O PRÍPOJKÁCH A ZMLUVÁCH

Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným rozvodom vody nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené.

 • Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným dodávateľom ako prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť alebo objekt napojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou do svojho vlastníctva.

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.

 • Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným dodávateľom ako prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, alebo osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť alebo objekt napojený na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou do svojho vlastníctva.

V prípade ak ste sa rozhodli, aby prípojku realizovala AVS, prosím vyplňte objednávku na práce.

 • Ak je možné napojiť sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, podáva sa žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.
 • Po podaní žiadosti a doložení úplnej projektovej dokumentácie AVS vydá vyjadrenie k projektovej dokumentácii.
 • Po kladnom vyjadrení k projektovej dokumentácii je možné zriadiť prípojku, ktorá musí spĺňať technické podmienky prevádzkovateľa.
 • Po zhotovení prípojky staviteľ požiada o preverenie technických podmienok napojenia na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
 • Ak staviteľ splní technické podmienky, AVS zašle do 5 pracovných dní Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

Po podpísaní zmlúv si s vami dohodneme termín montáže vodomeru do 7 pracovných dní.

Po objednaní zhotovenia prípojky.

 • Splnomocníte AVS pre zriadenie prípojky (tento krok je vhodné konzultovať na zákazníckej linke).
 • Odsúhlasíte cenovú ponuku.
 • Po dokončení stavebných prác je pred zasypaním potrubia vykonaná tlaková skúška, v prípade kanalizácie skúška tesnosti.
 • Po zasypaní výkopu sa musí stavenisko uviesť do pôvodného stavu.
 • Práca na vodovodnej prípojke končí montážou vodomeru, prepojenia s vnútornými rozvodmi a spustením vody z verejného vodovodu do nehnuteľnosti.
 • Po ukončení prác na prípojke vám bude odovzdaná funkčná prípojka a všetka dokumentácia k nej potrebná.

Vnútorný rozvod vodovodu

je zariadenie zákazníka, vodovodné potrubie a inštalácia vrátane príslušenstva slúžiace na rozvod dodávanej vody na pozemku a stavbe odberateľa, ktoré sú pripojené na verejný vodovod prostredníctvom vodovodnej prípojky.

Vnútorný rozvod kanalizácie

je zariadenie zákazníka, kanalizačné potrubie a inštalácie vrátane príslušenstva (napr. lapač tukov a oleja, domová čerpacia stanica, meradlo) slúžiace na odvádzanie odpadových vôd z nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu prostredníctvom kanalizačnej prípojky.

Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd je základným dokumentom medzi odberateľom/producentom a našej spoločnosti.

Táto zmluva sa uzatvára s majiteľom pripojenej nehnuteľnosti alebo podľa platnej legislatívy s jedným z majiteľov nehnuteľnosti, pokiaľ ide o majetkovoprávny vzťah k nehnuteľnosti (napríklad bezpodielové vlastníctvo manželov).

 • Zmluvu zasielame buď doporučene na korešpondenčnú adresu, alebo ju môžete podpísať osobne v zákazníkom centre.
 • Zmluva je zasielaná so sprievodným listom, ktorý obsahuje postup, pri podpise zmluvy mimo osobného kontaktu.
 • Zmluva musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami na uvedenú službu. V prípade ak nie je dochádza k porušeniu príslušných ustanovení §25 Zákona č, 442/2002 Z.z.