INFORMÁCIE O FAKTÚRACH A CENÁCH

Platby za dodanie tovaru alebo služieb sa uskutočňujú na základe faktúry. Všetky platby sa považujú za zaplatené pripísaním zodpovedajúcej sumy na bankový účet AVS.

Prosím, nezabúdajte, že:

 • každá vystavená faktúra je splatná 15 dní od dňa jej vystavenia,
 • číslo faktúry a variabilný symbol sa nie na každej vystavenej faktúre zhoduje,
 • v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je AVS oprávnená odoslať odberateľovi upomienku a účtovať si úrok z omeškania.
Tatra banka a.s.

Bankový účet: 2943082821/1100
IBAN: SK9811000000002943082821
SWIFT: TATRSKBX

Ceny za dodávku pitnej vody a odvod odpadových vôd sa odlišujú na základe prevádzkovaných lokalít.

Ceny za dodávku pitnej vody, distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sú uvedené bez DPH.

Lokalita Pitná voda Odpadová voda
Dunajská Lužná – 47 RD (platné od 01.07.2021) mimo AVS 1,3823€/m3
Chorvátsky Grob mimo AVS 1,1071€/m3
Chorvátsky Grob – Čierna Voda 1,2367€/m3 1,1071€/m3
Chorvátsky Grob – Hrudky 1,2367€/m3 1,5176€/m3
Chorvátsky Grob – Javorová Alej 1,2367€/m3 1,0086€/m3
Chorvátsky Grob – Panónsky háj 3 1,2367€/m3 1,0086€/m3
Miloslavov – Východ 0,9453€/m3 1,2140€/m3
Miloslavov – Nový Miloslavov 0,9453€/m3 1,2140€/m3
Rusovce – Jána Dekana (platné od 01.01.2022) 1,2131€/m3 1,3191€/m3
Tlmače-Lipník – Francúzska ulica 1,2497€/m3 1,4732€/m3

Ceny za dodávku pitnej vody a odvod odpadových vôd platné do 26.01.2021

Dunajská Lužná – cena platná do 30.06.2021

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom v lokalite Chorvátsky Grob je 1,00€/m3

 • Faktúra za vodné a stočné sa vystavuje v pravidelnom intervale minimálne raz do roka.
 • Fakturačné obdobie ohraničuje dobu, za ktorú bolo spotrebované množstvo pitnej vody, respektíve odvedené množstvo odpadovej vody.
 • K úhrade faktúry používajte uvedený variabilný symbol.
 • Faktúra obsahuje harmonogram budúcich zálohových platieb za opakované dodávky tovaru a služieb. Prosím, nezabúdajte, že harmonogram má spoločný variabilný symbol pre lepšie nastavenie trvalého príkazu.
 • V prípade neuhradenia vodného a stočného môže dôjsť k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou podľa Zákona 442/2002 Z.z.

Preplatok za spotrebované množstvo dodanej vody a odvedenie odpadovej vody vyplácame prostredníctvom bankového prevodu iba v prípade, že evidujeme číslo účtu uvedené v zmluve.

 • V prípade, že nemáte nahlásené číslo účtu a uprednostňujete túto rýchlejšiu formu, prosím, vypíšte a podpíšte tlačivo Žiadosť o zmenu údajov, ktoré zašlete na naše kontaktné adresy.
 • V prípade individuálneho vrátenia preplatku nás kontaktuje.

Faktúry za opakované dodávky tovaru a služieb, známe aj ako „zálohové faktúry“, ktoré sú vystavované v mesačných, kvartálnych alebo polročných intervaloch, sú určené na základe priemernej spotreby množstva dodanej vody a množstva odvedených odpadových vôd. Ich harmonogram nájdete na vyúčtovacej faktúre.

Väčšina našich zákazníkov uprednostňuje platbu:

 • prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu uvedené na každej vystavenej faktúre,
 • prostredníctvom QR kódu. Takéto platby môžete realizovať prostredníctvom smart telefónu. Takúto službu ponúka svojím klientom skoro každý slovenský poskytovateľ bankových služieb.

Ďalšie možnosti úhrad faktúr:

 • Priamy vklad na účet.
 • Poštovný poukaz – takúto úhradu môžete realizovať na každej pobočke Slovenskej pošty, a.s.
 • Reklamácia správnosti faktúry musí mať vždy písomnú podobu.
 • Zákazník je oprávnený uplatniť si reklamáciu doručením predpísaného tlačiva žiadosť/reklamácia, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote splatnosti faktúry, ktorej sa reklamácia týka. Inak jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.
 • Reklamácia nezbavuje zákazníka povinnosť uhradiť reklamovanú faktúru v určenej lehote splatnosti.

Reklamačný poriadok nájdete v dokumentoch na stiahnutie.