DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

  • Akceptujeme len oficiálne a platné dokumenty AVS nachádzajúce sa v tejto sekcii.
  • Dokumenty je možné doručiť osobne, doručovacou službou alebo e-mailom.
  • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii neakceptujeme zaslanú prostredníctvom elektronickej pošty.

V prípade potreby pomoci s výberom vhodného tlačiva alebo vypísaním tlačiva nás neváhajte kontaktovať na zákazníckej linke.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB

Názov dokumentu Formát
Cenník výkonov a služieb PDF

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Názov dokumentu Formát
Reklamačný poriadok platný od 1. 7. 2018 PDF

PRÁVNE PREDPISY

Názov dokumentu Formát
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  PDF
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach PDF
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach PDF
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií PDF
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody PDF
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií PDF
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd PDF
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch PDF
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií PDF
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb PDF
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF

ŠTANDARDY KVALITY

AVS, s.r.o. v zmysle §9 odsek 4) vyhlášky URSO č. 276/2012 Z. z., ktorou boli ustanovené štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality: