DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

 • Pre vyhotovenie zákresu vodovodných a kanalizačných sietí vo vašom záujmovom území, prosím, vyplňte žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí.
 • K žiadosti sa prikladá situačná mapa, do ktorej sa siete zakresľujú.
 • Zákres sietí AVS vyhotoví do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti.
 • Zákres vodovodných a kanalizačných sieti slúži ako podklad k vytýčeniu vedenia sietí a prikladá sa aj k projektovej dokumentácii.
 • Zákres je spoplatnený úkon v zmysle platného cenníka AVS.
 • V prípade potreby vytýčenia sietí v teréne trasy a hĺbky verejného vodovodu a kanalizácie spolu s miestom možného pripojenia, prosím, vyplňte objednávku na práce.
 • K objednávke sa prikladá situačná mapa s informatívnym zákresom inžinierskych sietí.
 • Vytýčenie trás sa realizuje v teréne do 7 pracovných dní od dňa prijatia objednávky.
 • Vytýčenie trás je spoplatnený úkon v zmysle platného cenníka AVS.
 • K vyjadreniu projektovej dokumentácie, prosím, vyplňte tlačivo žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.
 • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii sa podáva osobne v kontaktnom centre AVS alebo poštovou službou.
 • Zoznam príloh, ktoré je potrebné doložiť, nájdete na zadnej strane tlačiva žiadosti.
 • Vyjadrenie k projektovej dokumentácii je štandardne vyhotovené do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.
 • Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii je v zmysle platného cenníka AVS.

Po doručení žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii spolu s úplnou technickou dokumentáciou sa spoločnosť AVS vyjadruje:

 • štandardne do 30 dní odo dňa prijatia dokumentácie za bežný poplatok v zmysle platného cenníka AVS;
 • urýchlene do 7 alebo 3 dní odo dňa prijatia dokumentácie za zvýšený poplatok v zmysle platného cenníka AVS.

Spracovanie a vyjadrenie k projektovej dokumentácii oznamujeme telefonicky. Na základe individuálneho dohovoru bude vyjadrenie odovzdané:

 • prostredníctvom poštovej služby: v tomto prípade bude vyjadrenie odoslané až po pripísaní sumy za vypracované vyjadrenie na bankový účet spoločnosti AVS;
 • osobne vo vopred dohodnutom termíne: v tomto prípade sa suma za vyjadrenie uhrádza v hotovosti priamo pri preberaní vyjadrenia k projektovej dokumentácii.

Po splnení podmienok z vyjadrenia k projektovej dokumentácii je žiadateľ povinný:

 • písomne požiadať o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu,
 • dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd.

Žiadateľ berie na vedomie trestnoprávny následok v prípade zistenia neoprávneného napojenia sa na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a neoprávneného vypúšťania vôd do verejnej kanalizácie.

Vlastníkom prípojky je osoba, ktorá zriadi prípojku na svoje náklady a spôsobom určeným prevádzkovateľom.  

 • V prípade, že ste sa rozhodli, aby prípojku realizovala AVS, prosím, vyplňte objednávku na práce.
 • K objednávke sa prikladá vyjadrenie k projektovej dokumentácii nie staršie ako 2 roky.
 • K objednávke sa prikladá kópia katastrálnej mapy a list vlastníctva, prípadne iný doklad preukazujúci majetkovú podstatu.
 • V prípade spoločnosti priložte výpis z obchodného registra.

Po zriadení prípojky je žiadateľ povinný:

Spoločnosť AVS ponúka práce aj mimo platného cenníka, na základe individuálneho dohovoru.

 • Geodetické práce a GIS
 • Meranie na stokovej sieti a ČOV
 • Úprava parametrov a manipulácia na vodovodnej sieti
 • Budovanie vodovodných a kanalizačných prípojok
 • Oprava vnútorných rozvodov
 • Upchatie kanalizačného rozvodu a služby spojené s opravou
 • Preventívna revízia prípojok a dažďových zvodov
 • Diagnostika termovíznou kamerou
 • Čerpanie žúmp a tukových lapačov
 • Laboratórne služby a rozbory vody
 • Overovanie vodomeru

Práce spojené s prevádzkou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sa vykonávajú ako rutina v rámci prevádzkovej činnosti: 

 • Prevádzka ČOV
 • Čistenie a dezinfekcia vodovodnej siete a vodovodných zariadení
 • Lokalizácia únikov vody a opravy na verejnom vodovode
 • Preventívna revízia, čistenie kanalizačnej siete

Zabezpečujeme revízie vodovodných potrubí za účelom vyhľadania úniku vody. Práce sa vykonávajú na základe cenovej ponuky, prípadne na základe zmluvy o diele.

 • Kontrola a revízia vodovodných potrubí
 • Lokalizácia úniku vody
 • Monitoring vodovodnej siete
 • Trasovanie vodovodov
 • Vyhľadávanie skrytých armatúr a šácht

Zabezpečujeme meranie prietoku a tlaku na verejnom vodovode. Práce sa vykonávajú na základe cenovej ponuky, prípadne na základe zmluvy o diele.

 • Meranie prietoku vôd priloženým ultrazvukovým prietokomerom
 • Analýza prietoku vody
 • Monitoring prevádzkových tlakov
 • Meranie tlaku pri záťaži vodovodnej siete
 • Kontrola funkcie redukčných ventilov

Zabezpečujeme aj ostatné práce na stokovej sieti. Práce sú vykonávané na základe cenovej ponuky, prípadne na základe zmluvy o diele.

 • Odstraňovanie kanalizačných prípojok
 • Výmena poklopov revíznych šácht na kanalizačných prípojkách
 • Zhotovenie nových prípojok na kanalizačnej sieti po odsúhlasení technických podmienok z vyjadrenia k inžinierskej sieti
 • Prestavba a oprava revíznych šácht na prípojkách
 • Čistenie a údržba areálových kanalizačných prípojok
 • Zaslepenie kanalizačných prípojok (napríklad pred demoláciou objektu)
 • Revízie kanalizačnej prípojky TV-kamerou, vypracovanie protokolu a vyhotovenie videozáznamu
 • Čistenie a oprava uličných vpustov

Zabezpečujeme opravu, overovanie a distribúciu meradiel.

 • Výmena meradla na požiadavku odberateľa (napríklad pri tečúcej vode, pri zmrznutom alebo inak poškodenom meradle, pri meradle určenom na úradné preskúšanie).
 • Odobratie meradla v rámci ukončenia odberu pitnej vody, rekonštrukcie verejnej časti vodovodnej prípojky a podobne.
 • Úprava vodomerných zostáv.

Radi vám poskytneme všetky naše informácie o prevencii pred možnosťou poškodenia meradla. V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte objednávku na práce.