Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Pripojenie na verejný vodovod/kanalizáciu

Postup pri zriadení vodovodnej/kanalizačnej prípojky pre nehnuteľnosť doposiaľ bez pripojenia na verejný vodovod

V prípade, že ste sa rozhodli realizovať vodovodnú/kanalizačnú prípojku:

 • Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné získať prvotné informácie o existencii verejného vodovodu a kanalizácie v záujmovej lokalite a informatívne ich zakresliť. Informácie a zákres získate v niektorom z našich zákazníckych centier. Je potrebné, aby ste si so sebou priniesli kópiu katastrálnej mapy a pri nezastavaných územiach a okrajových lokalitách je potrebné priniesť aj situáciu širších vzťahov. 
 • Na základe informácie o existencii verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v danej lokalite v prevádzke AVS odporúčame dať si v teréne vytýčiť trasy a hĺbky verejného vodovodu a kanalizácie na základe Objednávky na práce. K Objednávke na práce (na vytýčenie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie) je potrebné priložiť informatívny zákres verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v prevádzke AVS potvrdený v niektorom zo zákazníckych centier AVS a túto je potrebné doručiť do niektorého zo zákazníckych centier AVS.
 • Údaje získané vytýčením je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby a návrhu vodovodnej a kanalizačnej prípojky.
 • K zriadeniu pripojenia na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu je potrebné podať si Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na tlačive AVS, s.r.o. 
 • K žiadosti je potrebné priložiť požadované prílohy uvedené na druhej strane, resp. v zmysle dokumentu AVS : Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach AVS, s.r.o.“, hlavne však:

- kópiu z katastrálnej mapy nie staršiu ako 3 mesiace (overená kópia) alebo výtlačok z www.katasterportal.sk nie starší ako 5 pracovných dní, v prípade prerozdelenia pozemkov aj geometrický plán na prerozdelenie nehnuteľností;

- doklad preukazujúci majetkovú podstatu (napr. originál  listu vlastníctva k nahliadnutiu, overená kópia nie staršia ako 3 mesiace alebo výtlačok z www.katastreportal.sk nie starší ako 5 pracovných dní, prípadne návrh na vklad do katastra s doložkou vklad povolený, originál k nahliadnutiu alebo overená kópia);

- doklady oprávňujúce na podnikanie alebo činnosť (výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, osvedčenie o podnikaní, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o výkone správy a pod.) – originály dokladov nie staršie ako 3 mesiace k nahliadnutiu a fotokópie dokladov alebo doklady stiahnuté a vytlačené z www.orsr.sk , www.zrsr.sk , www.minv.sk;

- v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti, doložené splnomocnenie - úradne overené -   na právne úkony súvisiace s nakladaním pripájanej nehnuteľnosti;

- v prípade napojenia na cudziu vodovodnú prípojku s umiestnením vodomeru na „T“ kus v cudzej vodomernej šachte overené tlačivo AVS – obidvoma stranami (notár, matrika ) „Dohoda o pripojení na vodovodnú prípojku (T – kus)“;

- v prípade umiestnenia vodomernej šachty na cudzom pozemku obidvoma stranami overené tlačivo AVS (notár, matrika) „Dohoda o umiestnení vodomernej šachty“. V prípade podielových spoluvlastníkov pozemkov požadujeme predložiť „Dohodu“ od všetkých podielových spoluvlastníkov;

- projektovú dokumentáciu stavby spolu so situáciou umiestnenia stavby a jednoznačným popisom existujúceho stavu a navrhovaného riešenia pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu (resp. uvedenie iného spôsobu odvádzania odpadových vôd – splaškových a dažďových) alebo inú projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti. Projektovú dokumentáciu požadujeme vypracovať v súlade s platnými Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach AVS, s.r.o.;

 

 • Vyjadrenie k vašej žiadosti bude písomne vypracované v zákonom stanovenej lehote - do 30 dní od doručenia vašej žiadosti o vyjadrenie do AVS. Vyjadrenie vám zašleme na adresu uvedenú v predloženej žiadosti o vyjadrenie.
 • Po obdržaní kladného vyjadrenia k projektovej dokumentácii a po naplnení podmienok stanovených vo vyjadrení (napr. vybudovanie šachty, realizácia výkopových  prác atď.) podáte písomne na našu korešpondenčnú adresu do sídla spoločnosti alebo osobne v jednom z našich zákazníckych centier Žiadosť o preverenie technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod a Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu“. Tieto tlačivá je potrebné vyplniť pri zriadení vodovodnej prípojky, rekonštrukcii vodovodnej prípojky, montáži vodomeru, pri pripájaní na verejnú kanalizáciu a pri rekonštrukcii kanalizačnej prípojky.
 • Po podaní tejto žiadosti vás bude  kontaktovať oddelenie vodovodných a kanalizačných prípojok a dohodne si termín kontroly.
 • Ak budete mať potvrdené, že spĺňa technické podmienky, bude vám predložená zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd k podpisu.
 • Následne vám bude po telefonickom dohovore o dohodnutom termíne pripojenia zrealizované pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod.
 • Na zriadenie prípojky majú rozhodujúci vplyv klimatické podmienky. AVS vykonáva montáž vodomeru s prípojkou len za predpokladu, že v deň montáže predpovedaná teplota vzduchu zverejnená v predchádzajúci deň medzi 12.00 až 18.00 hod. v príslušnom okresnom meste (obci) neklesne pod 5 °C (podľa predpovedných údajov uverejnených na internetovej stránke SHMÚ www.shmu.sk – sekcia: produkty SHMÚ – Meteorológia – MODEL ALADIN do 3 dní – Meteogram – do 3 dní).

 


201408

25.5.2019
Úvodná stránka