Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Cenník

Ceny vodného a stočného

Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017.

ÚRSO ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0244/2017/V zo dňa 28.02.2017, ktorým určil maximálne ceny za dodávku pitnej vody verejným vdovodom, za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. c), § 3 a § 8 ods. 1 vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou na návrh regulovaného subjektu tak, že mení rozhodnutie č. 0244/2017/V zo dňa 28.02.2017 pre regulovaný subjekt AVS, s.r.o.

s účinnosťou od 01.03.2018 do 31.12.2021 rozhodnutím č. 0003/2018/V tieto maximálne ceny (uvedené ceny sú bez DPH):

Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom                                         1,1553 €/m3

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom                                     1,0000 €/m3

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou      1,2563 €/m3

 

ceny platné do 28.02.2018

Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom                                         1,0581 €/m3

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom                                     1,0000 €/m3

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou      1,2563 €/m3

Cenník výkonov a služieb

Cenník výkonov a služieb spoločnosti AVS, s.r.o. platný od 01.07.2018


 


201416

25.5.2019
Úvodná stránka