Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

AVS, s.r.o.

Oznam obyvateľom 5 elementuVytlačiť
 

Vážení obyvatelia lokality 5 element, 

nakoľko  situácia ohľadom vodárenskej infraštruktúry v lokalite 5 element je do dnešného dňa nedoriešená a dotknutí obyvatelia neustále kontaktujú AVS s otázkou, či majú  podpísať zmluvu na Dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd so spol. Galmond, Vás informujeme o nasledovnom:

 

  1. Dňa 04.05.2018 bola zo strany AVS zvolaná obhliadka technického stavu neprevzatej vodnej stavby, z dôvodu snahy vodnú stavbu prevziať obcou.  Nový vlastník Galmond sa obhliadky nezúčastnil, a to bez udania dôvodu (viď dokumenty v prílohe). 
  2. Následne podpísal nový  vlastník Galmond zmluvu o prevádzkovaní vodnej stavby v lokalite 5 element so spol. PreVak bez toho, aby mal upravené prevádzkovo súvisiace vzťahy s vlastníkom napájacieho bodu (AVS určila splnenie podmienok viď príloha). Galmond odmieta splniť technické podmienky pripojenia, ktoré sú potrebné k uzatvoreniu prevádzkovo súvisiacej zmluvy.
  3. Zmluva o prevádzkovaní medzi spol. PreVak a  Galmond je definovaná tak, že spoločnosť PreVak začne výkon prevádzky, až po predložení Zmluvy na dodávku a odvádzanie, ktorá je spojená so Zmluvou prevádzkovo súvisiacou, ktorá by mala byť podpísaná medzi AVS a Galmond (pokiaľ je vlastník). Základné odseky sme Vám pre rýchlejšiu orientáciu označili farebne.
  4. Medzičasom spoločnosť Galmond vyzvala obyvateľov 5 elementu na podpis Zmluvy na dodávku a odvádzanie (to znamená, že vlastník chce predávať pitnú vodu bez toho, aby splnila podmienky na ÚRSO, a aby si vôbec vyjasnila ako bude vodu nakupovať a ako bude odpadové vody odvádzať).
  5. Podľa našich informácii spol. Galmond stanovila do Zmluvy na dodávku a odvádzanie podmienku, že obyvatelia 5 elementu si majú na svoje kanalizačné prípojky osadiť prietokomery. Dovoľujeme si Vás informovať,  že pokiaľ v predmetnej Zmluve máte takúto podmienku, odkazujeme Vás na Zákon 442/2002 Z.z. o vodovodoch  a kanalizáciách § 29 ods. (2) Meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie zabezpečuje producent svojím meradlom, ak to ustanovuje prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie. Je vo Vašom záujme zistiť, či vlastník takýmto prevádzkovým poriadkom disponuje.

Záver:

Pokiaľ Vám vlastník doručil na podpis Zmluvu na dodávku a odvádzanie, odporúčame obyvateľom 5 elementu takúto Zmluvu nepodpisovať až do doby, kým vlastník nepreukáže,  že má vysporiadané vzťahy s dodávateľom spol. AVS,  a to z nasledovných dôvodov:

Zákon 442/2002 Z.z. o vodovodoch  a kanalizáciách § 15 ods. (5) Vlastníci verejných vodovodov prevádzkovo súvisiacich alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejného vodovodu. Ak nedôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinností súd.

Zákon 442/2002 Z.z. o vodovodoch  a kanalizáciách § 16 ods. (5) Vlastníci verejných kanalizácií prevádzkovo súvisiacich alebo vlastníci ich častí prevádzkovo súvisiacich upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Ak nedôjde k uzavretiu písomnej zmluvy, rozhodne o úprave vzájomných práv a povinností súd.

Z uvedeného je stav nezmenený a vodná stavba v 5 elemente nemá do dnešného dňa prevádzkovateľa. Pre Vašu informáciu uvádzame, že obec prejavila vôľu prevziať  vodnú stavbu do vlastníctva  aj s nedostatkami, len aby chránila občanov, ktorí v predmetnej lokalite žijú. Aj napriek tomu, vlastník vodnej stavby robí obštrukcie a v súčasnosti neplatí za vodné a stočné a odmieta splniť podmienky spol. AVS, ktoré sú potrebné k uzatvoreniu prevádzkovo súvisiacej zmluvy.

Z uvedeného vlastník  nespĺňa podmienky, ktoré mu vyplývajú zo zákona 442/2002 Z.z. o vodovodoch  a kanalizáciách, a tiež z kolaudačného rozhodnutia.

Ďalej si Vás dovoľujeme informovať, že spol. AVS, s.r.o. prijala rozhodnutie celú situáciu ohľadom vodovodu a kanalizácie v lokalite 5 element zmedializovať, nakoľko zástupcovia vlastníka vodnej stavby neboli a nie sú korektní, a  sme si viac ako istí, že sa iným spôsobom nedomôžeme právneho stavu, ktorý mal byť v 5 elemente vysporiadaný už 8 rokov .

 

Ďakujeme za Váš čas.

S pozdravom

 

Mgr. Zuzana Kováčová

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.

 

Zverejnené dňa: 01.06.2018


 
 


201411

25.5.2019
Úvodná stránka